ali.tolouei@gmail.com

اسامی دانش آموزانی که ولی آنها عضو انجمن اولیاء و مربیان مدرسه هستند به شرح ذیل می باشد.
مبینا گودرزی
دهم طراحی و دوخت 1
فاقد عکس
نرگس سوری
دهم گرافیک 1
فاقد عکس
مریم کریمی فیروز جایی
دهم طراحی و دوخت 1
فاقد عکس